"מדיניות ההגנה על הפרטיות באתר "השכונה של הופ!


ערוץ הופ! זוכה לאימון רב ולביטחון מלא מצד ההורים והמשפחה, כגוף אמין המספק חוויה מוגנת, איכותית, מעשירה ומבדרת לילדים. אנו בהופ! מתייחסים לאמון זה בהערכה וברצינות רבה, במיוחד בבואנו להרחיב את חווית הופ! גם לרשת האינטרנט.


אנו מודעים לרגישות הרבה בכל הנוגע להבטחת הפרטיות וההגנה עליה בכלל, וכשמדובר בילדים בפרט. ערוץ הופ!, עובדיו והחברות הקשורות בהקמת ותפעול אתר ערוץ הופ! באינטרנט ("השכונה של הופ!"), מחויבים למדיניות המחמירה שקבע הופ! כדי להבטיח את ההגנה על פרטיות המשתמשים באתר כמו גם הגילוי הנאות.
אנו ממליצים מאד להורים לקרוא בטרם השימוש באתר, את כל המידע המצורף בהמשך ושעניינו מדיניות ההגנה על הפרטיות, מדיניות הגילוי הנאות ותנאי השימוש באתר.


כללי:
מת"ב קטנטנים בע"מ, מפיקת ערוץ הופ! ואתר האינטרנט www.hop.co.il ("השכונה של הופ!"), עושה מאמצים רבים כדי שהאתר יהיה מקום בטוח ומוגן, בו יוכלו המשתמשים להרחיב את חווית הצפייה בערוץ הופ! שבטלוויזיה, וזאת תוך כדי משחק, העשרה ויצירה.


באתר זה איננו אוספים מידע אישי כלשהו, למעט המפורט בהמשך, ואיננו מעבירים כל מידע לצדדים שלישיים, בין אם לצרכים מסחריים או שאינם מסחריים. ב- "מידע אישי" כוונתנו מידע הנאסף מהמשתמש באתר כגון: שם, כתובת, טלפון, כתובת אי-מייל או כל מידע אחר המאפשר זיהוי אישי לצורך יצירת קשר אישי עם המשתמש.
כל שינוי במדיניות זו יפורט באתר.


תלונות בנוגע למדיניות ההגנה על פרטיות המשתמשים באתר "השכונה של הופ!" ניתן להפנות לכתובת: parents@hoptv.co.il


מעורבות הורים

אנו ממליצים בחום רב על מעורבות פעילה של ההורים בכל שימוש שנעשה על ידי ילדיהם ברשת האינטרנט. זוהי אבן יסוד בהתייחסותנו אנו לאינטרנט, בכל הנוגע לשימוש בו על ידי ילדים. אנו ממליצים להורים שלא לאפשר לילדיהם גלישה באינטרנט בלא פיקוח של מבוגר, ובשום מקרה לא לאפשר לילדים מסירת מידע אישי באינטרנט. רצוי להסביר זאת לילדים בצורה המובנת להם, וזאת בטרם יתאפשר להם להשתמש ברשת.


איזה מידע נאסף באתר "השכונה של הופ!"?

מדיניות ערוץ הופ! היא ליצור אתר שהשימוש בו דורש מינימום איסוף מידע מהמבקרים בו. באופן כללי מוגבל המידע הנאסף באתר למידע שאינו מידע אישי מזהה או כזה המאפשר זיהוי אישי של המשתמש, ועיקרו מידע טכני. מידע זה נאסף על מנת שהמבקרים באתר יוכלו לקחת חלק בפעילויות הנערכות באתר (שליחת ציורים, השתתפות בהפעלות, התכתבות עם דמות אהובה) ויודגש כי ההשתתפות בפעילויות האתר אינה מצריכה מסירת מידע אישי מזהה בלתי נחוץ.
שינוי במדיניות זו יובא לידיעת המשתמשים באתר. להלן פירוט מדויק המתייחס למידע הנאסף באתר והנעשה בו:


דואר אלקטרוני

  • כל כתובות הדואר האלקטרוני הנשלחות אלינו כתוצאה מהתכתבות עם המשתמשים באתר לא יאספו למטרת העברתן לצד שלישי, בתמורה או שלא בתמורה, והן לא תשמשנה לרשימות תפוצה של דואר אלקטרוני.

  • האתר מאפשר לילדים לשלוח מכתב לחברים מערוץ הופ!. השולחים מספקים את שמם הפרטי ומידע שהם שולחים לדמות האהובה עליהם וכן את כתובתם האלקטרונית. השולחים יכולים לבחור את הדמות אליהם הם רוצים לשלוח מכתב, מתוך רשימה קבועה מראש, וכן פרטים אודות תחביביהם, גם זאת מתוך רשימה קבועה מראש. אין אפשרות להוסיף מלל אישי למכתב האלקטרוני או כל מידע מזהה אחר. הודעת דואר אלקטרוני נשלחת מאתר הופ! בחזרה לילדים, עם התייחסות אישית מאותה דמות אליה הם שלחו את המכתב. פרטי הילדים ו/או כתובות הדואר האלקטרוני לא יאספו למטרת מכירתם או העברתם לצד שלישי והם לא יוספו לרשימות תפוצה של דואר אלקטרוני.


תערוכת ציורי ילדים - הבית של דודידו

אתר ערוץ הופ! מאפשר למשתמשים בו לשלוח ציורים על מנת להציגם בתערוכת ציורי הילדים בביתו של "דודידו" באתר. לשם כך בלבד, מתאפשר לילדים לשלוח ציור (שנסרק), ומתאפשר לצרף לציור את שמם הפרטי ואת גילם. מעבר להצגת הפרטים הללו "בתערוכה" האמורה ובצמוד לציור, לא יעשה בהם שימוש מסחרי כלשהו ולא יועברו נתונים וכתובות דואר אלקטרוני לצד ג'.


איסוף פרטי גישה

ערוץ הופ! אינו אוסף מידע אישי הנשלח אליו. המידע המפורט להלן נאסף ומנותח באופן ממוצע, בלא קשר לפרטים אישיים מזהים, וזאת לצרכים סטטיסטיים. אם בעתיד יאסוף ערוץ הופ! פרטים אישיים מזהים כלשהם, הוא יודיע על כך ויאפשר למבקרים באתר לתקן, לעדכן או להסיר את המידע שהועבר לידי הופ! ע"י פנייה מתאימה לכתובת באתר האינטרנט.


קבצי Cookies ומידע התחברות

קבצים מסוג Cookies הם קבצי מידע שהדפדפן בו גולש האינטרנט משתמש, ממקם על מחשבו בזמן שהוא מבקר באתר מסוים. אתר ערוץ הופ! אינו עושה שימוש בקבצי Cookies ואינו ממקם קבצים מסוג זה במחשב האישי של המבקרים באתר. אם בעתיד יעשה שימוש בקבצי Cookies, יודיע על כך הופ! למשתמשי האתר.


לסיכום - מדיניות ההגנה על הפרטיות

אתר "השכונה של הופ!" אינו מוכר, אינו מעביר לצדדים שלישיים ואינו מפרסם בציבור פרטים אישיים מזהים הנמסרים על ידי משתמשי האתר וזאת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 - (לתיאור מלא של החוק לחצו כאן).

המידע הנאסף, כמפורט לעיל, אינו מידע אישי המאפשר זיהוי אישי. נדגיש - ילדים יכולים להשתמש במרבית פעילויות האתר מבלי למסור מידע כלל. אם וככל שייאסף בעתיד מידע אישי מזהה, תינתן להורים הודעה על כך ואפשרות לסקור מידע זה אשר נאסף מילדיהם, להביא למחיקת מידע זה ואף לסרב לאפשר המשך איסוף מידע זה.


מידע משפטי חשוב

  • הופ! עושה את מירב המאמצים למלא אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981.

  • אתר "השכונה של הופ!" עושה מאמצים רבים כדי להתאים את תכני האתר לילדים ובכלל זה לשמור באופן מירבי על פרטיותם, אולם אין באפשרות הופ! להבטיח כי מי שנתן את "אישור המבוגר" לפעולה הוא אכן ההורה או האפוטרופוס החוקי של הילדים. אתר "השכונה של הופ!" אינו אחראי לאמיתות הזהויות הנטענות על ידי המוסרים אותן ואינו יכול לוודא שילדים לא ינסו או יצליחו להערים על הדרישות באתר. חברת מתב קטנטנים בע"מ (מפעילת ערוץ הופ! ואתר "השכונה של הופ!") אינה נוטלת על עצמה כל התחייבות, חבות או אחריות בנוגע להתנהגויות מסוג זה או בנוגע להתחייבות להשגחה הורית.

  • אתר "השכונה של הופ!" עושה את מירב המאמצים כדי למנוע פרסום מידע אישי של הילדים והמבוגרים המשתמשים באתר, אולם אין אנו אחראים לכך שילדיכם לא ימסור, מיוזמתו, מידע אישי על עצמו או עליכם או על חבריו או מכרים אחרים באתר או באתר המקושר לו. עם זאת, ברצוננו להדגיש כי כל מידע שיימסר על ידי ילדיכם למתב קטנטנים בע"מ לא ייאסף על ידה למטרת העברתו או מכירתו לצד ג' או לצורך שימוש בו לצרכים מסחריים.

  • אנו ממליצים להורים לייעץ לילדיהם שלא למסור כל מידע אישי מזהה בעת הגלישה ברשת האינטרנט בלא פיקוח ובלא הסכמת ההורים.


אתר "השכונה של הופ!" שומר על זכותו לשנות מידע, פעילויות, מוצרים, מדיניות, קידום, חשיפה ותנאי פטור מאחריות בכל עת. שינויים בהצהרת הפרטיות יופיעו באתר. אנא, בדקו תנאים אילו מעת לעת. תאריך העדכון האחרון מצוין בראש המסמך. המשך הגלישה באתר "השכונה של הופ!" לאחר שינוי במדיניות, יהווה הסכמה לאותם שינויים. בכל מקרה, אם יתבצעו שינויים מהותיים באיסוף, בשימוש או במדיניות חשיפת המידע - נפנה אליכם לצורך קבלת הסכמה מחדש.


אנו מודים לכם על ערנותכם ודאגתכם ביחס לסוגיות הגנת הפרטיות ואבטחת הגולשים באתר ועל הזמן שהקדשתם לקריאת מדיניות האתר בנושא. אנו מקווים כי אתם וילדכם תיהנו מאתר "השכונה של הופ!". אנא פנו אלינו עם כל שאלה, הערה או רעיון לשיפור.


כתובתנו האלקטרונית ליצירת קשר:

הורים: parents@hoptv.co.il
ילדים: kids@hoptv.co.il


כתובתנו ליצירת קשר בישראל:

ערוץ הופ! בע"מ
רחוב הרוגי מלכות 7
רמת החיל
תל אביב (69714)